ПРАКТИКА

Практиката ни е специализирана в следните области:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Правни консултации във връзка с изискванията за участие в търгове по обществени поръчки. Правни услуги по време изпълнение на договора или при обжалване, ако такова се налага.
ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО
Правни консултации относно изисквания, процедури и разрешителни за лекарствени продукти и медицинско оборудване. Подготовка на документи и преговори с регулаторните органи.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Правни консултации в сферата на информационните технологии, в това число условия и договори между потребители/доставчици, лицензиране и потребителски въпроси.
ЕНЕРГИЙНО ПРАВО
Правни консултации по енергийни въпроси – търговия с електрическа енергия, лицензиране и договори за присъединяване, съгласно Законът за енергетиката и правилата за търговия с електрическа енергия.
ПРАКТИКАТА НИ ВКЛЮЧВА И

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АРБИТРАЖ

ТРУДОВО ПРАВО И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛСТВО

ПРАВНИ УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Правно обслужване за корпоративни клиенти с мащабна дейност, персонал и проекти

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Правно обслужване за корпоративни клиенти в процес на развитие

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Правно обслужване на предприемачи и startup проекти
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ПРОФЕСИНАЛИСТИ!