EN
FR

За работодателите: Наближава срокът за въвеждане на система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Голяма част от работодателите имат задължение да въведат система за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, в срок до 17 декември 2023 г.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приет през февруари 2023 г., с последното си изменение от 6 октомври 2023 г. предвижда задължение за голяма част от работодателите да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона*. Задължението е в сила от 4 май 2023 г., но част от работодателите имат право на гратисен период за привеждане на дейността си в съответствие т.е., до 17 декември 2023 г. – това са работодателите в публичния сектор, работодателите в частния сектор с до 250 служители или такива, чиято дейност изрично е включена в защитата по закона (напр. финансови услуги или продукти, безопасност на транспорта и предотвратяване на изпирането на пари).

Работодателите трябва да предвидят специални условия и ред за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на правото на Европейския съюз:

Защитени дейности: определени дейности, продукти и услуги подлежат на защита, независимо от броя на служителите – напр. обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, безопасност на храните, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, защита на личните данни и др.

Защитени лица: Служители по трудово правоотношение, служители, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, изпълнители по граждански договори, доброволци, стажанти, управители, кандидати за работа, бивши служители, както и други лица, които подават сигнали за нарушения, станали им известни в работен контекст.

Защитени сигнали: За да се ползва от защитата по закона сигналът трябва да отговаря на определени изисквания. Наличието на доказателства не е едно от тях – достатъчно е основателно убеждение на подаващия сигнала, че е извършено нарушение. Анонимни сигнали също се ползват от защитата, ако се отнасят за засегнат обществен интерес или за нарушения, извършени до две години преди сигнала.

Изискванията за въвеждането и работата на на системата са определени в закона и в указанията на регулаторния орган – Комисията за защита на личните данни. По-конкретно, работодателите трябва да определят лица, които имат право да приемат, регистрират и разглеждат сигнали, чиито правомощия на всеки етап – от приемането и регистрирането на сигнала, през разследването му до изготвянето на финален доклад и произнасянето по сигнала, са нормативно уредени. Утвърдените от работодателите условия и ред за подаване на сигнали следва да бъдат публично достъпни – публикувани на техните интернет страници и оставени на видно място в офисите и работните помещения. В случай че не изпълнят задължението си да създадат канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, задължените лица могат да понесат имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лева, а при повторно нарушение от 10 000 до 30 000 лева.

* Работодателите с не повече от 50 служители са освободени от задължението да създадат такава система, освен ако дейността им не е сред изрично изброените в приложното поле на чл. 12, ал. 1, т. 3 от закона.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin