EN
FR

За работодателите: допълнителни облекчения относно наемането на висококвалифицирани специалисти от чужбина

В последните дни от своята работа, 48-то Народно събрание успя да приеме редица промени, които улесняват достъпа на висококвалифицирани чужденци, граждани на страни извън ЕС, до българския пазар на труда*. До тези промени се стигна под натиска на работодателите, най-вече в IT сектора, който продължава да расте и изпитва все по-остър недостиг на кадри.

Разширява се достъпът до пазара на труда на висококвалифицирани чужденци

Достъп до пазара на труда с разрешение за продължително пребиваване и работа тип “Синя карта на Европейския съюз” вече може да бъде получен не само на основание придобито висше образование в съответната сфера, но и въз основа на доказан професионален опит.  Същевременно, продължава да съществува изискването брутната работна заплата на служителя да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България за последните 12 месеца. Допълнително, за Синя карта на ЕС вече могат да кандидатстват и чужденци, на които е предоставена международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут) в Република България или държава – членка на Европейския съюз.

Облекчена е процедурата за кандидатстване

С последните промени допълнително бяха съкратени сроковете за приключване на производството по издаване на Синя карта на ЕС, което трябва да приключи в максималния тримесечен срок. Предвидена е и възможност за подаване на заявление по електронен път, но едва след като бъдат създадени на технически условия за това в Министерство на вътрешните работи. Облекчени са и изискванията за смяна на работодател в рамките на срока на валидност на разрешението за пребиваване и работа. Срокът на валидност на Синята карта зависи от срока на сключения трудов договор с български работодател, чиято продължителност вече може да бъде между 6 месеца и 5 години.

Предвидени са допълнителни права на притежателите на Синя карта

Създадена е възможност за работа от разстояние на чуждите граждани, които имат издадена Синя карта, като при промяна на населеното място следва да се промени и адресната регистрация на чужденеца. Освен това, притежателят на Синя карта на ЕС, издадена в България, може да пътува по работа в ЕС за срок до 90 дни в рамките на период от 180 дни. Накрая, подобно на лицата с разрешено дългосрочно и постоянно пребиваване в България, притежателите на Синя карта на ЕС вече са задължително здравноосигурени в НЗОК. Промените в законодателството могат да бъдат оценени положително с оглед възможността да бъдат привлечени и задържани специалисти от държави извън ЕС, каквито липсват на българския пазар на труда. По този начин ще се отговори и на потребностите на чуждестранните инвеститори в страната по отношение на мобилността и управлението на човешкия ресурс.


* Промените са въведени със Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Обн. в ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin