EN
FR

COVID-19: Схемата 60/40 за подпомагане е изменена с цел допълнителна подкрепа за работодателите

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в края на месец март, предвиди възможност за подпомагане на работодателите, като Националният осигурителен институт им предоставя 60% от размера на осигурителния доход на работниците или служителите за месец януари 2020г., за срок до три месеца. С последните изменения на Закона за извънредното положение подпомагането обхваща и част от дължимите осигурителни вноски.

Условията и редът за подпомагане (изплащане на компенсации) бяха уредени в Постановление на Министерския съвет №55 от 30.03.2020г. като право на компенсации имат три групи работодатели:

  • Team-Building-Activities-Redbooth-v2работодатели, който поради обявеното извънредно положение и заповед на държавен орган са принудени да преустановят работата на своето предприятие или на част от него;
  • работодатели, които по своя преценка и по време на обявеното извънредно положение са преустановили работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители;
  • работодатели, които по време на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

 

Предвидени са допълнителни изисквания, на които работодателите следва да отговарят, включително по отношение на осъществяваната от тях икономическа дейност. Последните две групи работодатели следва да докажат и намаляване на приходите от продажби през референтните месеци.

Постановление №55 от 30.03.2020г. на Министерския съвет породи множество въпроси във връзка с неговото тълкуване, поради което се наложи то да бъде изменено с ново Постановление №71 от 16.04.2020г., обнародвано на 21.04.2020г. С новото постановление беше уточнено, че:

  • компенсациите ще обхващат, освен 60% от размера на осигурителния доход на работниците или служителите за месец януари 2020г., и 60% от осигурителните вноски за сметка на работодателя;
  • компенсации няма да се изплащат за работници или служители, които ползват неплатен отпуск;
  • работодателите, които по време на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено, следва да изплащат на работниците или служителите трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време;
  • работодателите следва да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите;
  • разширен е и кръгът на икономическите дейности, при които работодателите имат право на компенсации без да доказват спад в прихода от продажби;

Разпоредбите на постановлението се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации по тази схема за подпомагане преди влизане в сила на изменението.


Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“ вече оказа съдействие на някои от своите клиенти при изготвянето и подаването на необходимите документи за участие в подпомагането по схемата 60/40. Ако имате интерес от прилагането на мярката и за вашия бизнес, сме на разположение за разяснения и съвети.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin