EN
FR

COVID-19: ПОЗОВАВАНЕ НА ФОРСМАЖОР СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящата статия е продължение на публикацията ни от 20 март 2020 г. “COVID-19: При какви условия можете да е позовете на форс мажор”. В следващите редове ще изясним до каква степен краят на извънредното положение и промените в законодателството, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44, от 13.5.2020 г.), се отразяват на възможността на търговците да се позовават на форсмажор (непреодолима сила) заради ограниченията, свързани пандемията от COVID-19.


Glimmer of hopeИзвънредното положение в България, обявено на 13 март 2020 г., приключи на 13 май 2020 г. според очакванията, но на 14 май 2020 г. беше заменено с нов режим въз основа на последното изменение на Закона за здравето – извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерски съвет, в сила до 14 юни 2020 г.

По същество, това дава възможност на правителството да запази съществуващите и/или да въведе нови ограничения, свързани с последващо управление на мерките за противодействие на епидемията от COVID-19. След влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за здравето, последваха поредица от актове, с които голяма част от въведените противоепидемични мерки бяха отменени или смекчени. Независимо от това, продължават да са налице някои ограничения, които препятстват обичайната дейност на отделни търговци (напр. на собствениците на  дискотеки, пиано барове и нощни барове, организаторите на спортни мероприятия с публика и др.).

За да се прецени дали е възможно позоваването на форсмажор, продължава да е необходимо във всеки случай да бъде проверено дали са налице елементите на фактическия състав по чл. 306 от Търговския закон, а именно:

1. Да е налице непреодолима сила, която по същество означава следното:

1/ Непредвидимо събитие: Обстоятелството, което препятства изпълнението на длъжника, следва да не е могло да бъде предвидено от страните при сключването на договора. Ако договорът е сключен след обявяването на извънредното положение и въвеждането на ограничението, което препятства работата на търговеца, това изискване няма да бъде налице.

2/ Непредотвратимо събитие: Дори при полагане на необходимата грижа, длъжникът не би могъл да избегне неизпълнението (например собственикът на спортна зала да я предостави за ползване за спортно или музикално събитие с публика). При всички случаи, това условие не e налице при неизпълнение на парични задължения, тъй като съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗЗД, обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност. По тази причина, по време на извънредното положение беше установена забрана да се начисляват лихви за забава и неустойки, да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми задължения, както и да бъдат разваляни договори поради неизпълнение. Тази забрана остава в сила за срок от още два месеца след отмяната на извънредното положение (т.е. до 13 юли 2020 г.) .

3/ Извънреден характер на настъпилото събитие: Несъмнено, обявеното извънредно положение, както и извънредната епидемична обстановка след него, имат извънреден характер.

4/ Обстоятелството, което препятства изпълнението, да е възникнало след сключването на договора.

2. Да е налице причинна връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение – длъжникът да не може да изпълни задължение си именно поради настъпилата непреодолима сила, а не поради друго обстоятелство, например намаляване на приходите от продажби.

Освен това, следва да са налице още две условия – първо, длъжникът да не е бил в забава при възникване на непреодолимата сила и второ, длъжникът да е уведомил писмено кредитора за настъпилата непреодолима сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора, при това уведомяването следва да се извърши в подходящ срок (т.е. две седмици, според текущата съдебна практика, ако в договора между страните не е уговорено друго). В този смисъл, ако непреодолимата сила е настъпила още при обявяването на извънредното положение на 13 март и все още не е извършено уведомяване на кредитора, тази предпоставка за позоваване на непреодолима сила няма да е изпълнена.

В случай че посочените по-горе предпоставки са налице, докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на двете страни се спира. Ако непреодолимата сила е настъпила в началото на извънредното положение и продължава и досега, възможно е страните вече да нямат интерес от изпълнението на договора, в който случай всяка от тях има право да го прекрати, без да понася последиците от виновно неизпълнение – лихви, неустойки, обезщетения за вреди.


В заключение, с отпадането на все повече противоепидемични мерки, приложното поле на непреодолимата сила във връзка с ограниченията, свързани пандемията от COVID-19, все повече намалява. Все пак, ако Вашият бизнес продължава да е засегнат от ограничителните мерки, сме насреща за консултация и съдействие.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin