EN
FR

COVID-19: Обществено обсъждане процедура за подбор на проекти за адаптиране на МСП

Team-Building-Activities-Redbooth-v2-150x150На 15 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19

Бюджетът по процедурата е в размер на 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 75 000 лева като посочените стойности зависят от категорията предприятие. Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни  за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия. Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“ вече оказа съдействие на някои от своите клиенти при изготвянето и подаването на необходимите документи за участие в оперативните програми за държавни помощи. Ако имате интерес от прилагането на мярката и за вашия бизнес, сме на разположение за разяснения и съвети.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin