EN
FR

Covid-19: Нова безвъзмездна подкрепа за малките предприятия от 50 хил. лв.

Team-Building-Activities-Redbooth-v2-150x150На 22 февруари 2021г. Управителният орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 обяви нова Процедура за подбор на проекти Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“. Тя ще бъде отворена до 15 март 2021г.  

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Безвъзмездната подкрепа ще бъде в размер на 50 хил. лв. и за нея ще могат да кандидатстват предприятия, които:  

  • са малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия – тоест персоналът им от 10 до 49 душиили годишният им оборот е между 3.9 – 97.5 млн. лв.,  или стойността на активите е в рамките на 3.9 – 84млн.лв. 
  • през 2019г. са реализирали оборот от поне 500 000 лв.;  
  • които имат средноаритметичен спад в оборота с минимум 20% за поне три (може и непоследователни) месеца от месеците в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019г.; 
  • имат минимум две приключени финансови години с осъществявана стопанска дейност (2018 – 2019 г.); 
  • нямат задължения за данъци и такси към общината или държавата в размер по-голям от 1% от оборота за 2019г.; 

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. 

Допустими разходи:  

  • за покриване на текущите оперативни разходи; 
  • суровини, материали и консумативи; 
  • външни услуги (вкл. наеми и режийни разходи); 
  • персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя); 

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin