УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 

Popov-lawfirm.com (“Интернет страницата“) е собственост на Адвокатско дружество “Георги Попов и Ко.”, вписано в регистъра на адвокатските дружества към СГС с Решение № 1/2018 по ф.д. №64/2018, с БУЛСТСТ:177333142, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Триадица, ул. Позитано №7, ет. 6, офис 24, представлявано от управляващия съдружник Георги Попов, e-mail: office@popov-lawfirm.com, телефон: +359(2)9542571, факс: +359(2)9506152 (“Адвокатското дружество”).
 
Интернет страницата е предназначена да предостави обща информация относно Адвокатското дружество и представлява публично достъпен източник на информация. Тя дава възможност да търсите и да откривате информация, която Ви интересува, да се свържете с нас и да зададете въпроси по електронна поща, включително като ползвате специално създадената форма за контакт, както и по телефон. Интернет страницата съдържа информация, създадена и публикувана от Адвокатското дружество под формата на текст, изображения, снимки, графики, аудио и видео данни и други (“Съдържание на интернет страницата“).
 
Приемане на Условията за ползване и обвързващо действие
 
Настоящите Условия за ползване уреждат условията и реда, при които можете като потребители да ползвате Интернет страницата; те не се прилагат и не уреждат отношенията между адвокат и клиент във връзка с предоставянето на адвокатски услуги. Условията за ползване представляват правнообвързващи договорки в отношенията между Вас като потребители и Адвокатското дружество като собственик на Интернет страницата. С ползването на Интернет страница се счита, че сте запознати и приемате настоящите Условия за ползване, като ще съблюдавате посоченото в тях при ползване на Интернет страницата. Следва да имате предвид, че настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранното от Адвокатското дружество, като промените ще имат действие занапред. В случай на несъгласие с направените изменения, следва да преустановите ползването на интернет страницата.
 
Разрешена употреба на съдържанието, собственост на интернет страницата
 
Всички права на интелектуална собственост върху Интернет страницата и Съдържанието на интернет страницата  принадлежат на Адвокатското дружество, на неговия екип или на други лица, които са предоставили право на Адвокатското дружество да ги публикува. Като ползватели, можете да използвате съдържанието на Интернет страницата за лично ползване, но не за търговски цели. Нямате право да копирате, изменяте, разпространявате, предавате, прожектирате, изпълнявате, публикувате, да създавате производни обекти на авторско право, предоставяте за ползване или да се разпореждате по какъвто и да е начин със съдържанието на интернет страницата. Независимо от това, можете да сваляте, съхранявате и прожектирате на собствения си компютър или други устройства съдържанието на Интернет страницата, ако спазвате посочените по-горе изисквания. Нямате право да използвате Интернет страницата по начин, който може да повреди или унищожи нейното съдържание и/или сървър или пречи на другите ползватели да се ползват от нея, нито да правите опити за неоторизиран достъп до Интернет страницата, компютърни мрежи или системи, чрез хакерство, разбиване на пароли или по друг начин.
 
Прекратяване на използването
 
Адвокатското дружество има право по всяко време да прекрати или ограничи ползването на Интернет страницата, без да е необходимо Вашето съгласие или предизвестие. Ако Вие искате да прекратите ползването на Интернет страницата, преустановете ползването на функционалности й.
 
Конфиденциална информация
 
Тази Интернет страница не представлява оферта, нито е предназначена да създаде отношения на клиент-адвокат помежду ни. Всяка информация, изпратена до Адвокатското дружество чрез тази Интернет страница или по електронна поща, не е защитена и не се ползва от привилегия за конфиденциалност. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ВЪЗНИКВА ЗА НАС ЕДВА СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ПОМЕЖДУ НИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНИ УСЛУГИ. В този смисъл, потребителите се задължават да не публикуват или споделят по друг начин чрез Интернет страницата, която е конфиденциална за тях или за друго лице. Ще считаме, че се съгласявате да оповестим публично всяка информация, която ни споделяте, с изключение на информацията, която сте ни предоставили след установяване на договорни отношения помежду ни във връзка с предоставяне на правни услуги. Потребителите се задължават да не разкриват и разпространяват конфиденциална информация, до която са имали достъп при ползването на Интернет страницата, без съгласието на нейния собственик. Конфиденциална информация представляват търговските тайни, правата на интелектуална собственост, както и друга информация, която изрично е обозначена така или конфиденциалният й характер произтича от вида на информацията или начина, по който е разкрита.
 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ, НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ОБЯВЕНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, С КОЯТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ И ДА СПАЗВАТ.
 
Отговорност
 
Тази интернет страница е предназначена да предостави обща информация относно Адвокатското дружество и представлява публично достъпен източник на информация, без да дава гаранция, че тази информация е точна, пълна или актуална. Нищо от информацията, съдържаща се в тази Интернет страница, не следва да се счита за правен съвет по какъвто и да е въпрос. Някои от връзките в Интернет страницата могат да препращат до други интернет страници. Адвокатското дружество не препоръчва, потвърждава или по друг начин носи отговорност относно съдържанието на такива страници. Потребителите са длъжни да обезщетят Адвокатското дружество за претърпени вреди в резултат на допуснато от потребителя нарушение на настоящите Условия за ползване, включително във връзка с претенции на трети лица.
 
Условията за ползване са одобрени и публикувани на 1 май 2019 г.