EN
FR

Свива се кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

След изменението през януари 2021 г. на Закона за мерките срещу изпиране на пари, с което отпаднаха задълженията на търговците на едро (Търговците на едро вече не са задължени лица по ЗМИП), през март кръгът на задължените лица отново се сви с поредното изменение на закона (Държавен вестник, бр. 21 от 12.03.2021г.). Целта, както обикновено, е да се повиши ефективността при прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез съсредоточаване на ресурсите там, където има по-висок риск.

CHSDM-8A8DBE30BEF52-000001Считано от март 2021 г., три групи лица вече не са задължени лица оп ЗМИП, тъй като дейността им се регулира със специални закони и затова се приема, че предвид особеностите им, мерките по ЗМИП не са достатъчно ефективни, а представляват излишна административна тежест: а) Професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите; б) Лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация по реда и условията на ЗМИП, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи;  и в) Органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

Наред с това, професионалните спортни клубове също вече няма да имат задължения по ЗМИП, с изключение на професионалните футболни клубове. Това е стесняване на обхвата на закона, тъй като се приема, че докато рискът от изпиране на пари е особено висок в професионалният футбол, за останалите спортни клубове такова задължение не е обосновано. С развитието на практиката по прилагане на закона, вероятно кръгът на задължените лице ще продължава да търпи промени и в бъдеще.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin