ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Popov-lawfirm.com се грижи за сигурността на личните данни на физическите лица, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Администратор на личните данни, които се обработват чрез сайта, е Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко.“, вписано в регистъра на адвокатските дружества към СГС с Решение № 1/2018 по ф.д. №64/2018, с БУЛСТСТ:177333142, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Позитано“ №7, ет. 6, офис 24, представлявано от управляващия съдружник Георги Попов, e-mail: office@popov-lawfirm.com, телефон:+359(2)9542571, факс: +359(2)9506152 („Адвокатското дружество“).
 
С настоящата политика, на основание чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (“Регламента“), Ви предоставяме необходимата информация във връзка с обработването на личните Ви данни, което осъществяваме в качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламента.
 
В случаите, когато събираме лични данни, следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.
 
Настоящата политика има за цел да Ви разясни как използваме личните данни, които събираме за Вас при използване на нашия сайт, с каква цел го правим и какви са правата Ви във връзка със събраните за Вас лични данни. Тя НЕ се прилага и не урежда отношенията между адвокат и клиент във връзка с обработването на лични данни при предоставянето на адвокатски услуги. При възникване на договорни отношения помежду ни във връзка с предоставянето на правни услуги, ще Ви предоставим допълнителна информация по повод обработването на личните Ви данни.
 
Каква информация събираме?
 
Събираме информация за Вас в случите, в които решите да се свържете с нас по електронна поща, включително чрез формата за контакт, по телефон или като ни изпратите факс.
 
За спазване на принципа за свеждане на данните до минимум, Ви молим да се въздържате, преди установяването на договорни отношения помежду ни във връзка с предоставяне на правни услуги, да ни предоставяте документи, съдържащи лични данни, особено що се отнася до документи, съдържащи специални категории лични данни (напр. лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации ).
 
Услугите ни са насочени единствено към лица на 18 и повече години. Всички лични данни, разкрити по време на гореизброените дейности, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата Политика. Нашата интернет страница използва бисквитки и Social Plugins. Запознайте се с политиката ни за тях по-долу.
 
С каква цел и за колко време съхраняваме Вашите лични данни?
 
Съхраняваме Вашите лични данни единствено за да Ви предоставим услугите, посочени по-горе, и само за необходимия за това срок, а именно:

 • за информацията, която сте ни изпратили по и-мейл: 12 месеца;
 • за информацията, която сте ни споделили по телефона: разговорите не се записват, съответно информацията не се запаметява;
 • за информацията, която сте ни изпратили по факс: докато отговорим на изпратеното от Вас запитване;

След изтичане на посочените срокове за съхранение, личните Ви данни ще бъдат унищожени.
 
Посочените по-горе данни се обработват единствено от Адвокатското дружество чрез неговите съдружници-адвокати, други асоциирани адвокати, както и от служителите на Адвокатското дружество, които имат административни функции, които са поели ангажимент за конфиденциалност, като не се предоставят на трети лица.
 
Може да се наложи да предоставим тези лични данни и на съд, прокуратура, административни и други държавни органи, доколкото това е необходимо, за да се защитим при спор във връзка със съществуващите помежду ни отношения.
 
Ще обработваме личните Ви данни посредством облачна услуга на Microsoft – Office 365, която е разработена така че да отговаря на изискванията на ОРЗД (https://privacy.microsoft.com/bg-BG/).
 
На какво основание обработваме Вашите данни?
 
Обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Когато се свързвате с нас по електронна поща, включително чрез формата за контакт, по телефон или факс, Вие се обръщате към нас, за да получите информация за нашите услуги и за да Ви консултираме по  поставени от Вас въпроси.
 
Как защитаваме Вашите права?
 
Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение.
 
Какви са Вашите права?
 
В качеството Ви на субекти на лични данни, разполагате със следните права, съгласно Регламента:

 • Право на достъп: Това право Ви дава възможност да получите актуална информация по всеки от въпросите, коментирани в настоящата Политика, както и копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване;
 • Право на коригиране: Това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Това право Ви дава възможност да искате да изтрием Вашите лични данни, ако са налице относимите основания, посочени в ОРЗД, а именно:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администраторал

Това право не е налице, ако обработването е необходимо за упражняването на право или изпълнението на задължение, което се прилага спрямо администратора по Регламента или приложимото законодателство.

 • Право на ограничаване на обработването: Това право Ви дава възможност да искате да ограничим обработването на лични данни, ако са налице относимите основания, посочени в ОРЗД, а именно:
  • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните: Това право Ви дава възможност да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор или ние да ги прехвърлим на този друг администратор по Ваше желание, ако обработването се извършва по автоматизиран начин и това е технически осъществимо.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с нас на e-mail: office@popov-lawfirm.com. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Ще получите отговор на оставените от Вас координати за връзка в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца с оглед сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран с посочване на причините за забавянето.

Информацията ще Ви бъде предоставена безплатно. Ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ще бъдем принудени да откажем да предприемем действия по Вашето искане.

Освен горепосочените права, имате право и на жалба до Комисията за защита на личните данни: Съгласно чл. 77 от Регламента, имате право да подадете жалба до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни, ако сметнете, че неправомерно обработваме личните Ви данни. Независимо от това, Ви приканваме, ако установите нередност при обработването на личните Ви данни, да се обърнете първо към нас на e-mail: office@popov-lawfirm.com.
 
Какви ще са последиците, ако не ни предоставите личните си данни?
 
Ако не ни предоставите личните си данни, практически не бихме могли да отговорим на направено от Вас запитване.
 
Връзка с нас
 
Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас Ваши лични данни, можете да се свържете с нас на имейла, посочен по-горе.
 
Използване на “бисквитки”
 
Какво са бисквитките и защо са необходими?
 
“Бисквитката” е малък текстов файл, който се изтегля на “крайно устройство” (например компютър или смартфон), когато потребителят достъпи интернет страница. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново. За да разглеждате нашата интернет страница не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация.
 
Как да контролирате и ограничите използването на бисквитки?
 
За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в интернет страницата ни, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: За Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук.За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org. По този начин можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате дадена интернет страница, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашата интернет страница.
 
Какви видове бисквитки използваме?
 
Интернет страницата ни използва Google Analytics, услуга за уеб анализи. Тя се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва бисквитки, за да проследи всеки отделен потребител, който посещава интернет страницата. Когато потребителя влезе в интернет страницата, бисквитките запаметяват неговия IP адрес. Така бисквитките на Google Analytics засичат всяко следващо посещение на потребителя през същия браузър. Една част от тези бисквитки са сесийни, а други се съхраняват на вашето устройство за срок между 6 месеца и 2 години. Този вид бисквитки се ползва на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Регламента. Администраторът на лични данни има легитимен интерес да анализира поведението на посетителите на интернет страницата, за да оптимизира работата и рекламата му.
 
Информацията, генерирана от бисквитките при ползването на интернет страницата се прехвърля към сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. Google ползва тази информация от името на Администратора на лични данни, за да анализира ползването на интернет страницата, за да съставя отчети за активността в интернет страницата, както и за да предоставя други подобни услуги. Предоставеният от Вашия браузър IP адрес за целите на Google Analytics няма да бъде съпоставян с други данни, държани от Google. Можете да забраните ползването на тези бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър. Искаме да отбележим, че това може да доведе до невъзможност да се ползвате от пълната функционалност на интернет страницата. Можете и да забраните данните, генерирани от бисквитки данни (вкл. Вашия IP адрес) да бъдат предоставяни на Google, инсталирайки браузър плъгин от този линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За повече информация как Google Analytics обработва лични данни, вижте политиката за лични данни на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

 .