EN
FR

Обсъждат се нови задължения за работодателите

Считано от 1 март 2021 г. работодателите ще трябва да уведомяват НАП за основанията за прекратяване на трудовите договори, както и при командироване и изпращане на работници и служители в предприятие ползвател в друга държава от ЕС в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, според предложено изменение в Наредба № 5 от 2002 г.


 

qПроект за изменение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е обявен за обществено обсъждане. С него се предлага работодателите да уведомяват НАП и относно основанието за прекратяването на трудовия договор, както и да подават уведомление при командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на друга държава – членка на Европейския съюз.

Ако предложението бъде прието, осигурените лица няма представят документи пред НОИ за преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица, тъй като НОИ по служебен път ще проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и така ще може да определи размера на паричните обезщетения при безработица. По този начин ще се оптимизира и процесът на отпускане на паричните обезщетения за безработица, тъй че информацията за основанието за прекратяването на трудовия договор ще се подава в седемдневен срок от прекратяването му.

Също така, се предлага работодателят да уведомява НАП и при командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (чл. 121, ал.1, т.1 от КТ), както и да изпраща информация за сключването на трудов договор, когато осигурява временна работа като изпраща на работа работник или служител в предприятие ползвател в друга държава от ЕС. С направените промени се цели да се гарантира контролът върху командироването и осигуряването на командированите или изпратените служители.

Очаква се промените да влязат в сила на 1 март 2021г.


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin